Skip to content
 

بیژن (ویژن، بیجن)

بیژَن: ویژَن (پهلوی)/ بیجَن. پسر گیو و بانوگُشَسپ. نوة دختری رستم و نوة پسری گودرز. بیژن دلباخته منیژه دختر افراسیاب شد و هنگامی که نزد او بود، اسیر شد و رستم او را با ترفندی از بند رهانید. او به خواست کیخسرو که دلبستة اسپنوی زن تژاو شده بود، آن زن را پس از نبردهایی گرفتار می‌کند و برای کیخسرو می‌برد. بیژن از پهلوانان سپاه کیخسرو بود و همراه با او در برف ناپدید شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی