Skip to content
 

بیدرفش

بیدِرَفش: پهلوان تورانی و پیک اَرجاسپ به نزد گشتاسپ که از گشتاسپ بی‌حرمتی دید و با سپاه توران به ایران بتاخت. او زریر را با کمین بکشت و در نهایت به دست اسفندیار کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی