Skip to content
 

بهین‌نامه

بِهین‌نامه: (و نیز نامه باستان). نام‌هایی که فردوسی بر سروده‌های خود گذاشته و دیگران آنرا شاهنامه می‌نامند. ← شاهنامه فردوسی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی