Skip to content
 

بهمن‌نامه

بهمن‌نامه: منظومه‌ای حماسی که ایرانشاه‌ بن ابی‌الخیر در شرح پادشاهی بهمن و کینه‌ورزی‌های او و مرگ رستم سروده است (اواخر سده پنجم یا اوایل سده ششم هجری). به نظر می‌رسد که این داستان و دیگر داستان‌هایی که به سرگذشت خاندان‌های سیستان می‌پردازند، بخشی از روایت‌های کهن باشند که به هر دلیل در شاهنامه فردوسی نیامده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی