Skip to content
 

بهمن (وهمن، وهومنه)

بهمن: وَهمَن (پهلوی)/ وُهومَنَه (اوستایی). به معنای اندیشه نیک و بعدها یکی از امشاسپندان نرینه. نام ماه یازدهم از سال خورشیدی و روز دوم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. ← سَمیَه.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی