Skip to content
 

بهرام‌یشت

بَهرام‌یَشت: چهاردهمین یشت و یکی از یشت‌های کهن اوستا که در بزرگداشت و ستایش بهرام ایزد پیروزی و رزم‌آوری و شکننده یورش‌آورندگان سروده شده است. بهرام‌یشت دارای ۲۲ بخش یا کرده و ۶۴ بند است. اما بسیاری از این بندها در دوره‌های جدیدتر به متن اصلی افزوده شده‌اند. افزوده‌های احتمالی جدیدتر عبارتند از بندهای ۱، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۳۴، ۳۵، ۴۲ تا ۶۴. برخی از بخش‌های بهرام‌یشت از این قرار است: «برای نخستین بار، بهرام آفریدة اهورا به پیکر باد تندتاز زیبای آفریده مزدا وزان شد. او فَرّ نیک آفریده مزدا را آورد؛ فَرّ آفریده مزدا را و درمان و توانایی را. پس آنگاه بهرام بسیار نیرومند گفت که من در نیرو، نیرومندترینم؛ من در پیروزی، پیروزمندترینم؛ من در فَرّ، فرهمندترینم؛ من در نیکی، نیک‌ترینم؛ من در سود، سودمندترینم؛ من در درمان، درمانگرترینم. من یورش را درهم خواهم شکست؛ یورش همه دشمنان را، چه جادوان و پریان، و چه کَوی‌ها و کَرَپَن‌های ستمگر.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی