Skip to content
 

بهرام چوبینه

بهرام چوبینه: بهرام ششم مشهور به بهرام چوبین/ بهرام چوبینه. سردار ایران در دوره ساسانی و مدتی شاه ساسانی (590- 591 میلادی). او پس از چندین جنگ پیروزمندانه در فکر پادشاهی افتاد و برای مدتی کوتاهی شاه ایران شد. سپس خسرو پرویز با کمک سپاه روم او را شکست داد. فردوسی هورروز/ خورروز از آذرماه یا یازدهم آذر را روز بر تخت نشستن بهرام گور دانسته است: «نشست از بر گاه بهرام‌شاه/ به سر بر نهاد آن کیانی کلاه، به آذر مه اندر بُد و روز هور/ که از شیر پردخته شد پشت گور».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی