Skip to content
 

بهرام (بهرام پنجم، بهرام گور)

بهرام: بهرام پنجم، مشهور به بهرام گور. پانزدهمین شاه ساسانی (421- 438 میلادی). بهرام گور در دربار «مُنذَر» شاه عرب تربیت شده بود و پس از پادشاهی از سلطه موبدان زرتشتی کم کرد و تا حدودی به اعطای آزادی‌های مذهبی روی آورد. بهرام پادشاهی دلاور و داستان‌های بسیاری را به او نسبت می‌دهند. نظامی گنجوی داستان لشکرکشی بهرام را بدون جنگ و خونریزی می‌داند. او چنین می‌گوید که بهرام شرط گذاشت که تاج شاهی در میان دو شیر نهند و هر کس توانست تاج را از میان دو شیر برگیرد، به پادشاهی رسد. که خودش نیز موفق به این کار می‌شود. آوردن کولیان از هند را نیز بدو منسوب می‌کنند. فردوسی سروش‌روز از آذرماه یا هفدهم آذر را روز بر تخت نشستن بهرام گور دانسته است: «بزرگان بر او گوهر افشاندند/ بران تاج نو آفرین خواندند، ز گیتی برآمد سراسر خروش/ به آذر بُد این جشن روز سروش». یکی از سنگ‌نگاره‌های نقش‌رستم منسوب به اوست. ← سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی