Skip to content
 

بهرام (پسر گودرز)

بهرام: پسر گودرز و از پهلوانان و یاوران کیکاووس و رستم. فرود به او گُرزی زرین و فیروزه‌نشان هدیه نموده بود. تَژاو تورانی از پشت بدو حمله کرد و دستش را قطع نمود و بکشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی