Skip to content
 

بهرام (ورهرام، ورهران، ورثرغنه)

بَهرام: وِرِثْرَغْنَه (اوستایی)/ وَنخان و اونْخان (سُغدی)/ وَرَهْرام و وَرَهْران (پهلوی). ایزد پیروزی و رزم‌آوری و سیاره سرخ‌رنگی که مریخ نیز خوانده می‌شود. چهاردهمین یشت اوستا که جزو بخش‌های کهن آن است با نام بهرام‌یشت متعلق به این ایزد است. همچنین نام روز بیستم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. نام روز سه‌شنبه (بهرام‌روز) در گاهشماری سغدی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی