Skip to content
 

بهاربد (بهاربود)

بهاربُد: بهاربود. جشنی در میانه فصل بهار و همزمان با گاهنبار میدیوزَرِم. بازمانده‌های این جشن هنوز در برخی نواحی و از جمله در کردستان زنده مانده است. ← گاهنبار میدیوزرم.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی