Skip to content
 

به‌آفرید

بِه‌آفرید: ← دختر گشتاسپ و خواهر اسفندیار. او همراه با خواهرش هُمای به اسارت تورانیان در آمد و به رویین‌دژ برده شد. اسفندیار بعدها او و هُمای را نجات داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی