Skip to content
 

بند قیصر

بند قیصر: بند و سد و تأسیساتی آبی است که اسیران رومی به فرمان شاپور یکم ساسانی در شوشتر ساختند. در شاهنامه فردوسی نام سازنده آن برانوش آمده و او را قیصر روم معرفی کرده است. ← برانوش.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی