Skip to content
 

بلوچی

بَلوچی: منسوب به بلوچ/ بلوچستان (سرزمین و مردمانی در جنوب شرقی ایران امروزی و غرب پاکستان امروزی) و بخصوص نام زبانی که آنان بدان سخن می‌رانند. ← زبان بلوچی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی