Skip to content
 

برزونامه

بُرزونامه: منظومه‌ای حماسی که عطایی رازی (فوت 471 هجری قمری) آنرا با الهام از شاهنامه فردوسی در شرح زندگی و روزگار بُرزو پسر سهراب و نوه رستم سروده است. به نظر می‌رسد که این داستان و دیگر داستان‌هایی که به سرگذشت خاندان‌های سیستان می‌پردازند، بخشی از روایت‌های کهن باشند که به هر دلیل در شاهنامه فردوسی نیامده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی