Skip to content
 

برته

بَرتَه: پهلوانی ایرانی در سپاه کیخسرو و نیز در نبرد یازده‌رخ. او با کهرم تورانی در آویخت و وی را بکشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی