فرهنگنامه ایران | باکتریا (باکتریانا)
Skip to content