Skip to content
 

بازور

بازور: جادوگر و افسونگر تورانی که به خواست پیران برای ایرانیان برف و سرما فرستاد و موجب شکست آنان شد. اما رُهام بازوی او را برید و جادوی او را باطل ساخت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی