Skip to content
 

بادغیس (وائیتی‌گئسه، واتگیسان)

بادغیس: وائیتی‌گَئِسَه (اوستایی)/ واتگیسان (پهلوی). ناحیه‌ای در شمال غربی افغانستان و شرق هرات. در زامیادیشت اوستا دوازدهمین کوهی است که از زمین سر بر آورده و در متن پهلوی بندهش ناحیه‌ای پر از دار و درخت خوانده شده است. در بندهش نام کوهی که در واتگیسان واقع شده، به شکل واتگیس آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی