Skip to content
 

باد (وای، اندروای، واته)

باد: وای/ اَندَروای/ وات (پهلوی)/ واتَه (اوستایی). باد و هوا و ایزد نگاهبان آنها. نام روز بیست و دوم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. هیچیک از یشت‌های اوستا به نام این ایزد نیست، اما رام‌یشت که یکی از یشت‌های کهن اوستا است در بزرگداشت و گرامیداشت همین ایزد سروده شده است. به نظر می‌رسد که در دوره‌ای ایزدان باد/ وات را با رام/ رامَه یکسان گرفته و ادغام کرده‌اند. همچنین نام روز بیست و دوم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی