Skip to content
 

ایرج 1

ایرَج: اِرِج (پهلوی). پسر فریدون و اَرنَواز، نوه آبتین و جمشید. برادر سَلم و تور که به دست همین دو برادر کشته شد. فریدون پادشاهی ایران را بدو سپرده بود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی