Skip to content
 

اهرن

اَهرَن: پهلوان رومی که شاه روم کشتن اژدهای کوه سَقیلا را از او درخواست کرد. او از گشتاسپ خواست تا این اژدها را بکشد و بدو بسپارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی