Skip to content
 

اوشته‌وئیتی

اوشْتَه‌وَئیتی: (اوستایی). یکی از رودهایی که به دریاچه هامون می‌ریزد و در اوستا از آن یاد شده است. نام و موقعیت فعلی این رود دانسته نیست: «فَرّی که از آن کسی است که خاستگاه شهریاری او، آن جایی است که رود هیرمند، دریاچه هامون را بر ساخته است. در آن جایی که کوه اوشیدَم (کوه خواجه) جای دارد و از گرداگرد آن، آب فراوانی از کوه‌ها آمده و با هم سرازیر می‌شوند. به آن دریاچه فرو می‌ریزند، به سوی آن روان می‌گردند، خْواسْتْرا (خاش‌رود امروزی)، هْوَسْپا (هوسپاس امروزی)، فْرَدَثا (فراه‌رود امروزی)، خْوَرِنَنْگْ‌هَئیتی (هاروت‌رود امروزی) زیبا و آن اوشْتَه‌وَئیتی توانا و اوروَذای دارنده چراگاه‌های بسیار، اِرِزی و زَرِنومَئیتی. به آن فرو می‌ریزد، به سوی آن روان می‌گردد، هَئیتومَنتَه (هیرمند امروزی) شکوهمند و فرهمند که خیزاب‌های سپید بر می‌انگیزد و آب آن به بالا سرریز می‌شود.» (بندهای 66 و 67 زامیادیَشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی