Skip to content
 

اندرز دانایان به مزدیسنان (اندرز داناگان ا مزدیسنان)

اندرز دانایان به مَزْدیَسنان: اَندَرزِ داناگان اُ مَزدیسنان (پهلوی). اندرزنامه‌ای است که موضوع اصلی آن مرگ، خیرات برای مردگان و طهارت در بامداد است. از متن‌های پهلوی زرتشتی که در سده‌های نخستین هجری و عمدتاً در دربار مأمون خلیفه عباسی نوشته شده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی