Skip to content
 

اندرز پوریوت‌کیشان (چیدگ اندرز پوریوتکیشان)

اندرز پوریوتْ‌کیشان: چیدَگ اَندَرزِ پوریوتْ‌کیشان (پهلوی). به معنای اندرز نخستین گروندگان به دین/ اندرز نخستین پیروان آیین کهن. اندرزنامه‌ای است در بیان اصول اعتقادی مَزدیَسنا و حساب پس از مرگ و موعود مزدیسنا و پل صراط و جر آنها.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی