Skip to content
 

اندرز آذرباد مهرسپندان (اندرز آتورپات مارسپندان)

اندرز آذرباد ‌مِهرسْپَندان: اندرز آتورپات مارِسْپَندان. کتابی شامل مجموعه اندرزهایی از آذرباد مهرسپندان، موبدان موبد همزمان با شاپور یکم ساسانی. از اندرزهای اوست: «با خدایان و دوستان یگانه باش»، «راز به زنان مبر»، «تا توانی آب و زمین بخر». در اندرزهای آذرباد بر بی‌خردی و رازگشایی و اعتماد‌ناپذیر بودن زنان تأکید شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی