Skip to content
 

امه

اَمَه: (اوستایی). ایزد نیرومندی و دلاوری و شجاعت است که بر فراز شاخ گاو و بر پیشانی اسبان جای دارد. از اَمَه در بهرام‌یشت اوستا یاد شده است: «برای دومین بار، بهرام آفریده اهورا به پیکر گاو نر زیبایی با شاخ‌های زرین، به پیش آمد. بر فراز شاخ‌های او اَمَه خوب آفریده شده و خوب بالنده شده، دیده می‌شد. بهرام آفریده اهورا، اینچنین به پیش آمد» (بند 7 بهرام‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی