Skip to content
 

الکساندر (الکساندر دوم)

الکساندر: الکساندر دوم. شانزدهمین شاه سلوکی (129- 123 قبل از میلاد). او در پی شورشی که پس از ناکامی‌های سلوکیان در برابر اشکانیان رخ داده بود، به قدرت رسید. او مدعی بود که پسرخوانده آنتیوخوس هفتم است.

[hidepost]

الکساندر توانست دیمتریوس را شکست دهد و بر بخش‌هایی از سوریه تسلط یابد. اما به زودی مصر دست از حمایت او برداشت و آنتیوخوس هشتم او را شکست‌داد. الکساندر دوم برای تهیه مخارج جنگ به تاراج آرامگاه شاهان سلوکی در انطاکیه روی آورد و حتی تندیس زئوس را ذوب نمود. او به این خاطر دستگیر و کشته ‌شد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی