Skip to content
 

الکساندر (الکساندر یکم، الکساندر بالاس)

الکساندر: الکساندر بالاس/ الکساندر یکم. یازدهمین شاه سلوکی (150- 146 قبل از میلاد). او از تبار شاهان نبود ولی خود را پسر آنتیوخوس چهارم و وارث پادشاهی سلوکی خوانده بود. بطلمیوس ششم و سنای روم او را به رسمیت شناختند.

[hidepost]

او توانست دیمتریوس یکم را شکست دهد و بر امپراتوری سلوکی تسلط یابد. الکساندر بالاس در جنگی در انطاکیه شکست خورد و به شاهزاده‌ای نبطی پناه ‌برد و به دست همو کشته شد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی