Skip to content
بایگانی موضوع ie .

زبان وردوجی

زبان وَردوجی: زبانی با گویشوران اندک در حوالی رود وَردوج/ وَردوگ در ناحیه اِشکاشِم در بدخشان که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با زبان‌های دیگر منطقه دارد و به دلیل بی‌شباهتی با زبان‌های شناخته شده، هنوز خانواده زبانی آن دانسته نشده است.


زبان وُتاپوری

زبان وُتاپوری: زبانی از خانواده زبان‌های هندوایرانی که در کَتَرقلعه در شرق افغانستان بدان تکلم می‌شده است. این زبان در دهه‌های اخیر تمامی گویشوران اندک خود را از دست داده است.


زبان ترگمی

زبان تْرِگَمی: از زبان‌های ایرانی شرقی که در نواحی نورستان (کافرستان) در شرق افغانستان بدان تکلم می‌شود.


زبان تیرهی

زبان تیرَهی: از زبان‌های ایرانی شرقی که در جلال‌آباد و غرب گذرگاه خیبر در افغانستان زنده مانده است.


زبان تنگ‌شوی

زبان تَنگ‌شِوی: از زبان‌های ایرانی شرقی که در شمال شرقی بدخشان و شرق دَرواز در افغانستان گویشورانی دارد.


زبان شوماشتی

زبان شوماشْتی: از زبان‌های ایرانی شرقی که در ولایت کُنَر و نواحی جلال‌آباد در شرق افغانستان زنده مانده است.


زبان ساوی

زبان ساوی: از زبان‌های ایرانی شرقی که در روستای ساو و پیرامون آن در ولایت کُنَر در شرق افغانستان زنده مانده است.


زبان فهلوانی (پهلوانی)

زبان فَهلَوانی: زبان پَهلوانی. از زبان‌های ایرانی که در ناحیه چَخانسور در جنوب غربی افغانستان بدان تکلم می‌شود. همچنین ← زبان پهلوی پارتی.


زبان پراچی

زبان پَراچی: از زبان‌های ایرانی شرقی که در شرق افغانستان و نواحی کابل تداول دارد.


زبان ارموری

زبان اُرموری: از زبان‌های ایرانی شرقی که در نواحی لوگَر در شرق افغانستان بدان تکلم می‌شود.